Visitor:
Activists + > Authors > Poetry
The Silent Revolution

printer friendly, larger print version

TIHA REVOLUCIJA

THE SILENT REVOLUTION

author: Brian Piergrossi from his book 'The Big Glow'
more info: The Big Glow
Brian Piergrossi Brian Piergrossi


 

On the surface of the world right now there is

war and violence and things seem dark.

But calmly and quietly, at the same time,

something else is happening underground

An inner revolution is taking place

and certain individuals are being called to a higher light.

It is a silent revolution.

From the inside out. From the ground up.

This is a Global operation.

A Spiritual Conspiracy.

There are sleeper cells in every nation on the planet.

You won't see us on the T.V.

You won't read about us in the newspaper

You won't hear about us on the radio

We don't seek any glory

We don't wear any uniform

We come in all shapes and sizes, colors and styles.

Most of us work anonymously

We are quietly working behind the scenes

in every country and culture of the world

Cities big and small, mountains and valleys,

in farms and villages, tribes and remote islands.

You could pass by one of us on the street

and not even notice

We go undercover

We remain behind the scenes.

It is of no concern to us who takes the final credit

But simply that the work gets done.

Occasionally we spot each other in the street

We give a quiet nod and continue on our way

During the day many of us pretend we have "normal jobs"

But behind the false storefront at night

is where the real work takes a place.

Some call us the Conscious Army

We are slowly creating a new world

with the power of our minds and hearts

We follow, with passion and joy.

Our orders come from from the Central Spiritual Intelligence

We are dropping soft, secret love bombs when no one is looking

Poems ~ Hugs ~ Music ~ Photography ~ Movies ~ Kind words ~

Smiles ~ Meditation and prayer ~ Dance - Art ~ Social activism ~

Websites - Blogs ~ Random acts of kindness...

We each express ourselves in our own unique ways

with our own unique gifts and talents,

Be the change you want to see in the world

That is the motto that fills our hearts

We know it is the only way real transformation takes place.

We know that quietly and humbly we have the

power of all the oceans combined

Our work is slow and meticulous

Like the formation of mountains

It is not even visible at first glance

And yet with it entire tectonic plates

shall be moved in the centuries to come

Love is the new religion of the 21st century

You don't have to be a highly educated person

Or have any exceptional knowledge to understand it

It comes from the intelligence of the heart

Embedded in the timeless evolutionary pulse of all

human beings.

Be the change you want to see in the world

Nobody else can do it for you.

We are now recruiting

Perhaps you will join us

Or already have.

All are welcome

The door is open


TIHA REVOLUCIJA

Na povr�ini svijeta upravo sada je

rat i nasilje i stvari se čine mračnima.

Ali smireno i tiho, u isto vrijeme,

ne�to drugo se de�ava pod zemljom

unutra�nja revolucija se događa

i određene individue su pozvane ka vi�em svjetlu

to je tiha revolucija

iznutra ka vani, iz zemlje.

Ovo je globalna operacija

Duhovna Urota.

Postoje uspavane ćelije u svakom narodu na planeti

neće� nas vidjeti na tv-u

neće� čitati o nama u novinama

neće� čuti o nama na radiju

mi ne tra�imo nikakvu slavu

mi ne nosimo nijednu uniformu

mi dolazimo u svim oblicima i veličinama, bojama i stilovima.

Većina nas radi anonimno

mi radimo iza pozornice

u svakoj dr�avi i kulturi svijeta

velikim i malim gradovima, planinama i dolinama

na farmama i u selima, plemenima i dalekim ostrvima.

Mo�e� proći pored nekog od nas na ulici

čak da ga ni ne primjeti�

mi se krećemo u tajnosti

mi ostajemo iza scene.

Nije nam bitno ko će preuzeti konačnu zaslugu

nego samo da se posao odradi.

Povremeno na ulici spazimo jedan drugoga

tiho si klimnemo glavama i nastavimo svojim putem

tokom dana mnogi od nas se pretvaraju iza svojih "normalnih poslova"

ali iza la�nog izloga noću

je mjesto gdje se pravi posao odvija .

Neki nas zovu vojskom svijesti

mi polako stvaramo novi svijet

sa snagom na�ih umova i srca.

Mi slijedimo, sa stra�ću i u�itkom.

Pjesme... zagrljaji... muzika... fotografija... filmovi... ljubazne riječi... osmjesi... meditacija i molitve... ples... umjetnost... dru�tveni aktivizam... veb-sajtovi... blogovi... nesebični aktovi dobrote...

Svi trebamo izraziti sebe na sebi svojstven način

sa svojim jedinstvenim darovima i talentima.

Budi promjena koju �eli� vidjeti u svijetu

jer to jeste jedini put koji će zadovoljiti na�e srce

mi znamo da je to jedini put koji mo�e istinski promjeniti sve.

Znamo da strpljenje i skromnost

imaju snagu svih okeana zajedno.

Na� rad je spor, ali siguran

kao formiranje planina

i nije vidljiv na prvi pogled

ali ipak, njen tektonski rast

bit će vidljiv u vijekovima koji dolaze.

Ljubav je nova religija 21.stoljeca!

Ne mora� biti visokoobrazovana osoba

niti poznavati neka posebna znanja

da to razumije�.

To razumijevanje dolazi iz inteligencije srca

i polo�eno je u bezvremeni ritam

svih �ivih bića.

Budi promjena koju �eli� vidjeti u svijetu

niko to ne moze uraditi za tebe.

Svi smo sada regruti

pretpostavljam da nam se �eli� pridru�iti

ili već jesi

svi su DOBRODO�LI

vrata su �IROM OTVORENA.

Nepoznat autor

 


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com